Veri gizliliği  için son derece önemli olup kişisel verilerinizin işlenmesi sürecimizin açık ve şeffaf olmasına özellikle önem vermekteyiz.

 

Bu nedenle kişisel verilerinizin nasıl işleneceği ve korunacağını işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır) ile açıklamaktayız. Bu içerik önemlidir, bu yüzden lütfen dikkatli şekilde okuyunuz ve gizliliğinizi kontrol ettiğinizden emin olunuz.

 

Başlamadan önce gizlilik ilkelerimizi açıklamak isteriz:

 

Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz.

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini koruyacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

Kişisel verilerinizi kullanırken veri gizliliği yasalarına uygun hareket ediyoruz.

 

Kişisel verilerinizi sadece bu belgede açıklanan şekillerde kullanıyoruz.

 

Gerekli değilse, kişisel verilerinizi toplamayacağız.

 

Kişisel verileri toplama amaçlarımız açısından artık gerekli olmadığında kişisel verilerinizi toplamayı bırakacağız.

 

Kişisel verilerinizin kontrolü için sahip olduğunuz haklarınızı açıklayacağız.

 

 

 

A.2. POLİTİKA AMACI

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası, “Kripto Para ve Dijital Varlıkların Alım Satım Platformu” alanında faaliyet gösteren, ’nun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenen ve korunan kişisel verilerin işlenmesinde ve korunmasında, mevzuata uyumu teminen benimsediği ilke ve prensipleri düzenlemektedir.

 

Kişisel verilerin korunması, için büyük hassasiyet arz etmekte olup şirketimizin öncelikleri arasındadır.

 

Kişisel verilerin işlenmesi politikası metni,  ile  sitesine (bundan sonra “site” olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinden ya da tarafından ilan edilen mobil uygulamalar üzerinden üye olan gerçek kişi kullanıcı ve tüzel kişi kullanıcının temsil yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen kullanım sözleşmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 

 

 

A.3. POLİTİKA KAPSAMI

İşbu Politika, Şirketimizin, gerçek kişi olmak kaydıyla müşterilerinin, tüzel kişi müşterilerinde tüzel kişiliği temsile yetkili gerçek kişilerinin, potansiyel müşterilerinin, bunların çalışanlarının, Şirketimiz stajyerlerinin ve çalışanlarının, stajyer ve çalışan adaylarının, hissedarlarının, yetkililerinin, ticari ilişki içinde bulunduğu kuruluşların yetkilileri, hissedarları ve çalışanlarının, fiziki ve sanal ziyaretçilerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır. Ayrıca, işbu Politika ile benimsenen ilke ve prensipler, Şirketimizin işlediği kişisel verileri işleyen, kişisel verilere erişimi olan, Şirket’e kişisel veri sağlayan veya Şirket’ten veri alan tüm çalışanlara, çalışan adaylarına, taşeron çalışanlarına, mevcut ve potansiyel iş ortaklarına, Şirket’in bağlı şirketlerinin çalışanlarına ve bunların yetkililerine uygulanır.

 

 

 

A.4. TANIMLAR

 

Açık Rıza :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

 

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi (tüzel kişi yetkilileri dahil)

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verileri

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten veri sorumlusunu

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi

 

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini

 

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu

 

Anonim Hale Getirme: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.

 

 

 

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR ESASLAR

 

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde, Anayasa ile Kanun başta olmak üzere, tüm mevzuata uygun olarak belirlenmiş ve benimsenmiş olan aşağıdaki esaslara uygun hareket etmektedir. 

 

B.1. tarafından toplanan kişisel veri türleri nelerdir?

 

Sizden topladığımız kişisel verileri birkaç farklı şekilde kullanıyoruz, topladığımız verileri işleme amacımız ilgili veriye bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdaki tablolarda bu husus ayrıntılı olarak açıklanmış, topladığımız kişisel veri türleri ve toplama amacımız gösterilmiştir.